POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

Provozovatelem tohoto internetového obchodu a poskytovatelem služeb je se sídlem v Londýně, adresa 590 Kingston Road, Londýn, SW20 8DN, Velká Británie registrovaná v rejstříku společností (Company House) pod číslem 10225593. Je možné kontaktujte Provozovatele prostřednictvím vyhrazeného kontaktního formuláře dostupného na záložce: "KONTAKT" na internetové stránce Provozovatele:

OBSAH:

 1. OBECNÉ
 2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DAT
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A OBLAST ZPRACOVÁNÍ DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘIJATÉ ÚDAJE V OBCHODU S INTERNETEM
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA OSOB, KTERÉ se uvádějí údaje
 7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, údaje o výkonu a analytiky
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. OBECNÉ

  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu mají informativní charakter, což znamená, že nejde o zdroj povinností osob, na které se vztahují. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě v rozsahu, v němž správce poskytuje elektronické služby zprostředkování obchodu, včetně základních zásad, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů a práv. osob, kterých se údaje týkají, jakož i informace o rozsahu použití souborů cookie a analytických nástrojů v internetovém obchodě.
  2. Správce osobních údajů shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je Provozovatel přidělen na začátku této politiky (dále jen "Správce"). Provozovatel je správcem pouze v rozsahu, v jakém osobní údaje zpracovává v souvislosti s poskytováním elektronických služeb. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s uzavíráním a plněním kupních smluv pouze jako zpracovatelská jednotka. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s uzavíráním a plněním kupních smluv je Prodej, který zpracovává osobní údaje pro účely a na základě pravidel uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na této webové stránce.
  3. Osoba, které se údaje týkají, se může obrátit na správce zejména prostřednictvím kontaktního formuláře.
  4. Personal data are processed by the Administrator in accordance with binding provisions of law, in particular in accordance with art.13 sec. 1 and 2 of the European Parliament and Council Disposition (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with processing of personal data and on quashing the Directive 95/46/EC (general disposition on data protection) (hereinafter "RODO", „GDPR” or "GDPR Disposition". The official text of the GDPR Disposition Link
  5. Používání internetového obchodu včetně používání zpravodaje je dobrovolné. Podobně je poskytování osobních údajů osobou, která používá internetový obchod, dobrovolné, s výhradou dvou výjimek: (1) uzavírání dohod se správcem - neposkytnutí, v případech av rozsahu uvedeném na internetové stránce internetového obchodu av Pravidla internetového obchodu a tyto zásady ochrany osobních údajů, osobní údaje potřebné k uzavření dohody o poskytování elektronické služby se správcem vedou k nedostatečné možnosti uzavřít tuto dohodu. Poskytnutí osobních údajů v takovém případě, pokud smluvní požadavek a pokud osoba, na kterou se údaje vztahují, chce uzavřít danou dohodu se správcem, je povinen poskytnout požadované údaje. Kdykoli je rozsah údajů potřebných pro uzavření dohody předem uveden na webové stránce internetového obchodu a v předpisech internetového obchodu; (2) Zákonné povinnosti správce - poskytování osobních údajů je zákonnou požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů ukládajících správci povinnost zpracovávat osobní údaje av případě, že nejsou uvedeny, znemožní správci plnění jeho povinností.
  6. Správce vynakládá zvláštní úsilí na ochranu zájmů osob, na které se osobní údaje odvolávají, zejména je zodpovědný a prohlašuje, že údaje, které shromažďuje, jsou: (1) zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromážděné na označené zákonné účely a nepodléhají dalšímu zpracování, které není v souladu s těmito účely; 3. jsou v podstatě správné a odpovídají účelu, na který se zpracovávají; (4) uložené ve formě, která umožňuje identifikaci osob, na které se odvolávají, ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování údajů a (5) zpracování způsobem, který zajišťuje příslušnou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany proti zakázanému nebo nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození příslušnými technickými nebo organizačními prostředky.
  7. Správca implementuje příslušné technické a organizační prostředky tak, aby zpracování bylo v souladu s GDPR a tak to je možné dokázat. Prostředky budou v případě potřeby předmětem přezkumu a aktualizace. Správce používá technické prostředky, aby zabránil získání a úpravě elektronicky předávaných osobních údajů neoprávněnými osobami.
  8. Všetky slová, výrazy a skratky, ktoré sa vyskytujú v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajú sa veľkým písmenom (napríklad Predajca, Prevádzkovateľ, Internetový obchod, Elektronická služba), by sa mali chápať v súlade s ich definíciou uvedenou v Pravidlách internetového obchodu dostupných v stránky internetového obchodu.
 2. ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV

  1. Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, keď - av takom rozsahu, v akom - je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: (1) osoba, ktorej sa údaje týkajú, udelila súhlas spracovanie jeho osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; (2) spracovanie je potrebné na vykonanie dohody, ak je stranou osoba, ktorej sa údaje týkajú, pred uzavretím dohody; (3) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu; alebo (4) spracovanie je nevyhnutné na účely, ktoré vyplývajú z právne odôvodnených záujmov realizovaných správcom alebo treťou stranou, s výnimkou situácie, keď základné práva a slobody dotknutej osoby majú k týmto záujmom nevyhnutný charakter, ktoré vyžadovať ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou, ktorej sa údaje týkajú, dieťa.
  2. Spracovanie osobných údajov správcom vždy, keď potrebuje aspoň jeden zo základných faktorov uvedených v bode 2.1 politiky ochrany osobných údajov Špecifické základy spracovania osobných údajov osôb, ktoré používajú klienti internetového obchodu správcom, sú uvedené v nasledujúcej položke politiky ochrany osobných údajov. - s odkazom na daný účel spracovania osobných údajov správcom.
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Zakaždým, keď účel, základ, doba a rozsah osobných údajov Príjemcu spracúvaných Správcom vyplývajú z krokov, ktoré v internetovom obchode vykonala osoba, ktorej sa údaje týkajú.
  2. Správca môže spracovávať osobné údaje v internetovom obchode na nasledujúce účely, podľa nasledujúcich pravidiel, v obdobiach av nasledujúcom rozsahu:
   Cieľ spracovania údajov Právny základ spracovania a doba archivizácie údajov Rozsah spracovania údajov
   Ukončenie dohody o poskytovaní elektronických služieb správcom

   alebo podnikne kroky na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzavretím vyššie uvedenej dohody
   Článok 6 ods. 1 písm. B) dispozície GDPR (plnenie dohody)

   Dáta sa ukladajú na obdobie, ktoré je nevyhnutné na vykonanie, ukončenie alebo vypršanie platnosti dohody uzavretej inak
   Maximálny rozsah: meno a priezvisko, elektronická adresa; telefónne číslo: adresa na dodanie (ulica, číslo domu, číslo bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak je iná ako adresa na doručenie).

   V prípade klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca dodatočne spracovať obchodné meno a daňové identifikačné číslo (IČO) príjemcu služby alebo klienta.
   Správca marketingu Článok 6 ods. 1 písm. F) dispozície GDPR (právne odôvodnený záujem správcu)

   Údaje sa uchovávajú po dobu existencie zákonne odôvodnených záujmov realizovaných správcom, ale nie dlhšie ako po dobu obmedzenia nárokov vo vzťahu k osobe, na ktorú sa údaje vzťahujú, z dôvodu podnikateľskej činnosti vykonávanej správcom. správca. Premlčacia doba je stanovená v právnych predpisoch, najmä v občianskom zákonníku (základná premlčacia doba v prípade pohľadávok súvisiacich s vykonávaním hospodárskej činnosti je tri roky).

   Správca nemôže spracovať údaje na účely priameho marketingu v prípade, ak osoba, ktorej sa dátum týka, v tomto rozsahu vyjadrila účinnú námietku.
   Adresa e-mail, Telefónne číslo
   Marketing Článok 6 ods. 1 písm. A) dispozície GDPR (súhlas)

   Údaje sa uchovávajú až do odvolania súhlasu dotknutej osoby na ďalšie spracovanie údajov na tento účel
   Meno, Adresa e-mail, telefonne číslo
   Vedenie účtovných kníh od predávajúceho Článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR Dispozícia vo vzťahu k čl. 74 s. 2 zákona o účtovníctve z 30. januára 2018 (2018, položka 395)

   Údaje sa ukladajú po dobu vyžadovanú zákonnými ustanoveniami, ktoré ukladajú správcovi uloženie účtovných kníh (5 rokov, počnúc rokom nasledujúcim po roku obratu, na ktorý sa údaje vzťahujú)
   Meno a priezvisko; adresa bydliska / podniku / sídla (ak je iná ako dodacia adresa), názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo klienta (IČO).
   Zisťovanie, stíhanie alebo ochrana nárokov, ktoré môže mať alebo ktoré môžu byť voči Správcovi vznesené Článok 6 ods. 1 písm. F) dispozície GDPR

   Údaje sa uchovávajú po dobu existencie zákonne odôvodnených záujmov realizovaných správcom, ale nie dlhšie ako po dobu obmedzenia nárokov vo vzťahu k osobe, na ktorú sa údaje vzťahujú, z dôvodu podnikateľskej činnosti vykonávanej správcom. administrátor. Premlčacia doba je stanovená v právnych predpisoch, najmä v občianskom zákonníku (základná lehota na uplatnenie pohľadávok v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti je tri roky a v prípade kúpnej zmluvy dva roky).
   Meno a priezvisko, elektronická adresa; telefónne číslo: adresa na dodanie (ulica, číslo domu, číslo bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak je iná ako adresa na doručenie)

   V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Správca dodatočne spracovať obchodné meno a daňové identifikačné číslo (IČO) Klienta.

   Cieľ spracovania údajov

   Ukončenie dohody o poskytovaní elektronických služieb správcom

   Právny základ spracovania a doba archivizácie údajov

   Článok 6 ods. 1 písm. B) dispozície GDPR (plnenie dohody)

   Dáta sa ukladajú na obdobie, ktoré je nevyhnutné na vykonanie, ukončenie alebo vypršanie platnosti dohody uzavretej inak

   Rozsah spracovania údajov

   Maximálny rozsah: meno a priezvisko, elektronická adresa; telefónne číslo: adresa na dodanie (ulica, číslo domu, číslo bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak je iná ako adresa na doručenie).

   V prípade klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca dodatočne spracovať obchodné meno a daňové identifikačné číslo (IČO) príjemcu služby alebo klienta.

   Cieľ spracovania údajov

   Správca marketingu

   Právny základ spracovania a doba archivizácie údajov

   Článok 6 ods. 1 písm. F) dispozície GDPR (právne odôvodnený záujem správcu)

   Údaje sa uchovávajú po dobu existencie zákonne odôvodnených záujmov realizovaných správcom, ale nie dlhšie ako po dobu obmedzenia nárokov vo vzťahu k osobe, na ktorú sa údaje vzťahujú, z dôvodu podnikateľskej činnosti vykonávanej správcom. správca. Premlčacia doba je stanovená v právnych predpisoch, najmä v občianskom zákonníku (základná premlčacia doba v prípade pohľadávok súvisiacich s vykonávaním hospodárskej činnosti je tri roky).

   Správca nemôže spracovať údaje na účely priameho marketingu v prípade, ak osoba, ktorej sa dátum týka, v tomto rozsahu vyjadrila účinnú námietku.

   Rozsah spracovania údajov

   Adresa e-mail, Telefónne číslo

   Cieľ spracovania údajov

   Marketing

   Právny základ spracovania a doba archivizácie údajov

   Článok 6 ods. 1 písm. A) dispozície GDPR (súhlas)

   Údaje sa uchovávajú až do odvolania súhlasu dotknutej osoby na ďalšie spracovanie údajov na tento účel.

   Rozsah spracovania údajov

   Meno, Adresa e-mail, telefonne číslo

   Cieľ spracovania údajov

   Vedenie účtovných kníh od predávajúceho

   Právny základ spracovania a doba archivizácie údajov

   Článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR Dispozícia vo vzťahu k čl. 74 s. 2 zákona o účtovníctve z 30. januára 2018 (2018, položka 395)

   Údaje sa ukladajú po dobu vyžadovanú zákonnými ustanoveniami, ktoré ukladajú správcovi uloženie účtovných kníh (5 rokov, počnúc rokom nasledujúcim po roku obratu, na ktorý sa údaje vzťahujú).

   Rozsah spracovania údajov

   Meno a priezvisko; adresa bydliska / podniku / sídla (ak je iná ako dodacia adresa), názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo klienta (IČO).

   Cieľ spracovania údajov

   Zisťovanie, stíhanie alebo ochrana nárokov, ktoré môže mať alebo ktoré môžu byť voči Správcovi vznesené

   Právny základ spracovania a doba archivizácie údajov

   Článok 6 ods. 1 písm. F) dispozície GDPR

   Údaje sa uchovávajú po dobu existencie zákonne odôvodnených záujmov realizovaných správcom, ale nie dlhšie ako po dobu obmedzenia nárokov vo vzťahu k osobe, na ktorú sa údaje vzťahujú, z dôvodu podnikateľskej činnosti vykonávanej správcom. administrátor. Premlčacia doba je stanovená v právnych predpisoch, najmä v občianskom zákonníku (základná lehota na uplatnenie pohľadávok v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti je tri roky a v prípade kúpnej zmluvy dva roky).

   Rozsah spracovania údajov

   Meno a priezvisko, elektronická adresa; telefónne číslo: adresa na dodanie (ulica, číslo domu, číslo bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak je iná ako adresa na doručenie).

   V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Správca dodatočne spracovať obchodné meno a daňové identifikačné číslo (IČO) Klienta.

 4. PŘÍJEMCI DAT

  1. Pro správné fungování internetového obchodu a také pro poskytování elektronických služeb je třeba využívat služeb externě zajišťovaných subjektů (jako je poskytovatel softwaru). Kromě toho, zatímco internetový obchod provádí a řídí provozovatel, který organizuje uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a klientem, je také možné sdílet osobní údaje prodávajícího v souvislosti s prováděním činností spojených s uzavřením smlouvy Kupní smlouva. Správce využívá pouze služby takových zpracovatelských subjektů, které zajišťují dostatečné záruky provádění příslušných technických a organizačních prostředků, aby zpracování splňovalo požadavky dispozice RODO a chrání práva osob, kterých se údaje týkají.
  2. Poskytnutí údajů správcem se nevyskytuje ve všech případech a ne všem příjemcům uvedeným v politice ochrany osobních údajů nebo v kategorii příjemců - správce poskytuje údaje pouze tehdy, když je to nezbytné pro splnění daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v takovém rozsahu, který je potřebný na splnění tohoto účelu. Například, pokud klient použije kontaktní formulář bez uzavření kupní smlouvy, jeho údaje se předány prodejci, pokud to nevyžaduje osoba, na kterou se vztahují.
  3. Osobní údaje klientů mohou být předány následujícím příjemcem nebo kategorii příjemců:
   1. Poskytovatelé účetních služeb, právních a poradenských služeb zajišťujících správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo společnost na vymáhání pohledávek) - správce poskytuje shromážděné osobní údaje klienta vybranému dodavateli jednajícímu na jeho základě jménem pouze v případě av rozsahu nezbytném na dokončení daného účelu zpracování údajů, který je v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů.
  4. Osobní údaje klientů nebudou doručeny do jiných zemí.
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. Dispozice GDPR ukládá správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, jakož io profilování uvedeném v čl. 22 sec. 1 a 4 GDPR Disposition a - přinejmenším v těchto případech - relevantní informace o pravidlech jejich provádění a o významu a očekávaných důsledcích takového zpracování na osobu, na kterou se vztahují. S přihlédnutím k výše uvedené, správce v tomto bodě ochrany osobních údajů poskytuje informace týkající se možného profilování.
  2. Správce může využívat profilování v internetovém obchodě pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí, které na tomto základě udělal správce, se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření kupní smlouvy, ani možnosti využívat elektronické služby v internetovém obchodě. Účinkem využívání profilování v internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy pro danou osobu, její zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončeného nákupu, odeslání návrhu produktu, který může odpovídat zájmům nebo preferencím daného ve srovnání se standardní nabídkou internetového obchodu. Navzdory profilování je to konkrétní osoba, která se svobodně rozhoduje, zda chce takto získanou slevu využít nebo lepší podmínky a nakupovat v internetovém obchodě.
  3. Profilování v internetovém obchodě spočívá v automatické analýze nebo předpovědi chování dané osoby v internetovém obchodě, například přidáním konkrétního produktu do košíku, prohlížením konkrétních webových stránek produktu v internetovém obchodě nebo analýzou stávajících historie uskutečněných nákupů v internetovém obchodě. Podmínkou tohoto profilování je, že správce má osobní údaje takové osoby, aby mu později mohla poslat slevový kód.
  4. Osoba, na kterou se údaje vztahují, je oprávněna nepodléhat rozhodnutí, které je založeno pouze na automatizovaném zpracování včetně profilování a má právní účinky na tuto osobu nebo ji jinak ovlivňuje.
 6. PRÁVA OSOB NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ÚDAJE

  1. Právo na přístup, úpravu, omezení, odstranění nebo přenos - osoba, na kterou se údaje vztahují, je oprávněna požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, upravit jejich, vymazat ( "právo být zapomenut") nebo omezit zpracováním a je oprávněn namítat proti zpracování a je také oprávněn přenést své údaje. Podrobné podmínky nebo provádění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. Dispozice 15 - 21 GDPR.
  2. Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje zpracovává Správce na základě uděleného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. A) nebo čl. 9 s. 2 písm. A) dispozice GDPR), je oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na dodržování práv na zpracování, které vznikly na základě souhlasu před jeho zrušením. Zrušení souhlasu je možné prostřednictvím kontaktního formuláře nebo kliknutím na příslušný odkaz v e-mailové adrese.
  3. Právo podat stížnost orgánu dozoru - osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány správcem, je oprávněna podat stížnost orgánu dozoru způsobem a způsobem uvedeným v ustanoveních dispozice GDPR a polského práva. , Zejména zákon o ochraně osobních práv. Kontrolní úřad v Polsku je prezidentem ochrany osobních údajů.
  4. Právo na námitky - osoba, na kterou se údaje vztahují, je oprávněna kdykoliv vznést - z důvodů souvisejících s jejím zvláštním situací - proti zpracování jejích osobních údajů na základě čl. 6 sek. 1 písm. E) (zájmy nebo veřejné úlohy) nebo f) (právně odůvodněné zájmy správce) včetně profilování na základě těchto pravidel. V takovém případě správce nemá dovoleno zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže existenci důležitého, právní odůvodněného základu pro zpracování, který je nadřazený zájmům, právům a svobodám osoby, na které se údaje týkají, nebo pokud jde o základní údaje, uplatňovat nebo chránit nároky.
  5. Právo na vznesení námitky týkající se přímého marketingu - li osobní údaje zpracovávají pro potřeby přímého marketingu, osoba, na kterou se údaje vztahují, má kdykoli právo na uplatnění svých osobních údajů v případě potřeby v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů. marketing včetně profilování v rozsahu, v jakém je zpracování spojené s takovým přímým marketingem.
  6. Na doplnění práv uvedených v tomto bodě ochrany osobních údajů je možné kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo elektronicky na adresu správce uvedenou v preambuli politiky ochrany osobních údajů nebo pomocí dostupného kontaktního formuláře. na webové stránce internetového obchodu.
 7. COOKIES V INTERNETOVOM OBCHODE, VÝKONNOSŤ DÁT A ANALÝZA

  1. Soubory cookie jsou malé kousky textových zpráv ve formě textových souborů, které se odesílají serverem a odesílají osobě, která navštěvuje internetový obchod (například na pevný disk počítače, přenosného počítače nebo flash karty smart phone - v závislosti na zařízení, které používá návštěvník internetového obchodu ). Podrobné informace o cookies a jejich historii naleznete zde: Odkaz
  2. Provozovatel může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies, zatímco návštěvníci používají internetový obchod pro tyto účely:
   1. identifikace klientů přihlášených v internetovém obchodě a průkaz, že jsou přihlášeni;
   2. zapamatování si produktů přidaných do košíku k provedení objednávky;
   3. zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, dotazníků nebo protokolovacích údajů do internetového obchodu;
   4. přizpůsobení obsahu internetového obchodu individuálním preferencím poskytovatele služeb (například co se týče barev, velikosti znaků, rozložení stránek) a optimalizace využívání internetového obchodu;
   5. provoz anonymních statistik představujících způsob používání internetového obchodu;
   6. remarketing, a to analýza funkcí návštěvníky internetového obchodu anonymní analýzou jejich činnosti (například opakované návštěvy na konkrétních stránkách, klíčová slova atd.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytnout jim reklamy přizpůsobené očekávaným zájmem, i když navštěvují jiný internet. webové stránky v reklamní síti společnosti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.;
  3. 3. Většina internetových prohlížečů dostupných na trhu standardně akceptuje ukládání souborů cookie. Každý má možnost specifikovat podmínky používání souborů cookie s podporou nastavení vlastního internetového prohlížeče. To znamená, že je možné částečně (například dočasně) omezit nebo úplně vypnout možnost ukládání cookies - v posledním případě však může mít vliv na určité funkce internetového obchodu (například se může zdát nemožné projít přes cesta objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vzhledem k tomu, že produkty v košíku se během dalších kroků při objednávce nezapomínají).
  4. 4. Nastavení internetového prohlížeče v rozsahu souborů cookie jsou relevantní z hlediska souhlasu na používání souborů cookie v našem internetovém obchodě - v souladu se zákonnými ustanoveními může být takový souhlas vyjádřen i nastavením internetový prohlížeč. V případě, že takový souhlas není udělen, měly by se příslušně změnit nastavení internetového prohlížeče v rozsahu souborů cookie.
  5. 5. Podrobné informace o změně nastavení týkajících se souborů cookie a jejich individuálním vymazání v nejpopulárnějších internetových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy internetového prohlížeče a na následujících webových stránkách (stačí kliknout na daný odkaz):
   v prohlížeči Chrome
   v prohlížeči Firefox
   v prohlížeči Internet Explorer
   v prohlížeči Opera
   v prohlížeči Safari
   v prohlížeči Microsoft Edge
  6. Správce může využívat služby společnosti Google Analytics, Universal Analytics poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto služby pomáhají správci analyzovat návštěvnost v internetovém obchodě. Shromážděné údaje se zpracovávají v rámci výše uvedených služeb anonymním způsobem (jedná se o tzv. Provozní údaje, které znemožňují identifikaci osoby) na generování statistik, které jsou užitečné pro správce v internetovém obchodě. údaje mají kolektivní a anonymní charakter, a to že neobsahují žádnou identifikaci funkce (osobní údaje) osob navštěvujících webovou stránku internetového obchodu. Správce při využívání výše uvedených služeb v internetovém obchodě shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a médium, které žádají návštěvníky internetového obchodu, a způsob jejich chování na webové stránce. v internetovém obchodě informace o zařízeních a prohlížečích, z nichž vstupují na webovou stránku, IP a doména, geografické údaje a de mografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.
  7. Je možné, že daná osoba snadno blokuje sdílení informací o sobě s Google Analytics, jakož i svou činnost v Internetovém obchodě - za tímto účelem je možné nainstalovat doplněk do prohlížeče poskytovaného společností Google Inc., k dispozici zde: Odkaz.
  8. Správce může využívat službu Pixel Facebooku v internetovém obchodě poskytovaném společností Facebook Ireland Limited (4 Náměstí Grand Canal, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá správci změřit efektivitu reklam a zjistit, jaké činnosti návštěvníci internetového obchodu dělají, a zobrazovat profilové reklamy těmto návštěvníkům. Podrobné informace o činnosti Pixel Facebooku naleznete na této internetové adrese: Odkaz.
  9. Pixel Facebooku je možné spravovat prostřednictvím reklamních sestav na některém účtu na stránce Facebook.com: Odkaz
 8. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ

  1. 1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Provozovatel doporučuje seznámit se s pravidly ochrany osobních údajů stanovenými pro takové jiné internetové stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze provozovatele Internetového obchodu