PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu a poskytovateľom služieb je Veľká Británia registrovaná v registri spoločností (Company House) pod číslom 10225593. Je možné kontaktujte Prevádzkovateľa prostredníctvom vyhradeného kontaktného formulára dostupného na záložke: „KONTAKT“ na internetovej stránke Prevádzkovateľa: https://healthlabspharm.com

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
 3. PODMIENKY VSTUPU DO ZMLUVY O PREDAJI
 4. SPÔSOBY A DÁTUMY PLATBY ZA PRODUKT
 5. NÁKLADY, METÓDY A DÁTUM POSKYTOVANIA VÝROBKOV
 6. SŤAŽNOSTI NA VÝROBKY
 7. OSOBITNÁ ZÁRUKA SPOKOJNOSTI
 8. METÓDY, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤMI REVÍZIE SŤAŽNOSTÍ A REKLAMÁRNYCH PRÁV A PRAVIDIEL PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
 9. PRÁVO DOHODY O DOHODE
 10. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKOV
 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 12. PRÍLOHY
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto nariadenia sú určené spotrebiteľom, ako aj podnikateľom využívajúcim internetový obchod, pokiaľ niektoré ustanovenia nariadení neustanovujú inak a sú určené iba spotrebiteľom alebo podnikateľom.
  2. Internetový obchod prevádzkuje predaj doplnkov výživy, ktoré vzhľadom na zákon o potravinách a výžive (J. zákon z roku 2006 č. 171, položka 1225 so zmenami a doplneniami) nepredstavujú liek, a potraviny vo forme kapsuly, pilulky, vrecká na prášok, ampulky alebo fľaše s kvapkadlom a v iných formách. Ich účelom je iba doplnenie stravy klienta vitamínmi, minerálmi alebo inými látkami s výživným alebo iným fyziologickým účinkom. Doplnky výživy sa predávajú v internetovom obchode a nemusia predstavovať náhradu liekov, ktoré klientovi predpisuje lekár.
  3. Internetový obchod je vykonávaný a spravovaný Prevádzkovateľom, ktorý ponúka Produkty a elektronické služby, koordinuje a vedie kontakty s Klientmi, organizuje podpisovanie predajných zmlúv, integruje uzatváranie predajných zmlúv so systémom poplatkov vyberajúcich a inkasuje platby na účet uzatvorené kúpne zmluvy.
  4. Strana kúpnej zmluvy je predajca uvedený v nariadeniach. Za splnenie kúpnej zmluvy zodpovedá iba predávajúci. Prevádzkovateľ nie je stranou kúpnej zmluvy, a preto nie je zodpovedný za jej vykonanie. V súvislosti s prevádzkou a správou Internetového obchodu koná Prevádzkovateľ v mene a na účet Predávajúceho
  5. Definícia:
   1. Pracovný deň - každý deň od pondelka do piatka, s výnimkou dní, ktoré sú zo zákona bez práce.
   2. FORMULÁR OBJEDNÁVKY - Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje zadanie objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a špecifikovaním podmienok nájomnej zmluvy vrátane spôsobu dodania a platby.
   3. KONTAKTNÝ FORMULÁR - elektronická služba, interaktívna forma, dostupná v Internetovom obchode v záložke uvedenej v úvode predpisov, umožňujúca Klientovi kontaktovať Prevádzkovateľa, najmä vo veciach súvisiacich s kladením otázok, získavaním informácií o komplexnej Objednávke, podávanie sťažností, predloženie vyhlásenia o vzdaní sa dohody;
   4. KLIENT - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony av prípadoch predpokladaných všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba, ktorá má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony; (2) fyzická osoba; alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá má na základe zákona právne spôsobilosti; - ktorý uzavrel alebo má v úmysle uzatvoriť kúpnu zmluvu s predávajúcim, alebo kto používa alebo má v úmysle používať elektronický formulár.
   5. OBČIANSKY KÓD - občiansky zákonník, zákon z 23. apríla 1964 (konkrétne 10. mája 2018 J. z roku 2018, položka 1025 s zmenami a doplneniami).
   6. NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronickej distribúcie poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom e-mailu elektronickej pošty, ktorý umožňuje všetkým Klientom prijímať od Poskytovateľa služieb cyklický obsah následných vydaní bulletinu obsahujúceho informácie o Produktoch, novinkách a propagačných akciách v Internetový obchod.
   7. PRODUKT - hnuteľná vec dostupná v internetovom obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi klientom a predávajúcim.
   8. PODMIENKY - tieto podmienky internetového obchodu.
   9. INTERNETOVY OBCHOD - Internetový obchod dostupný na tejto internetovej adrese: https://healthlabspharm.com , ktorú vykonáva a riadi Prevádzkovateľ.
   10. PREDAJCA – ONEBRAND TRADING LIMITED S.K.A , adresa pre korešpondenciu: ul. Pulawska 12/3, 02-566 Varšava, Poľsko.
   11. POSKYTOVATEĽ PREVÁDZKOVATEĽA / SLUŽIEB - subjekt uvedený v úvode nariadenia.
   12. DOHODA O PREDAJI - Zmluva o predaji produktov uzatvorená alebo má byť uzatvorená medzi Klientom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.
   13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná Prevádzkovateľom elektronicky v mene Klienta prostredníctvom Internetového obchodu.
   14. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽA, ZÁKON - znamená zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (položka 827 J. zákonov č. 2014 so zmenami a doplneniami)
   15. OBJEDNÁVKA - Vyhlásenie klienta o vôli urobené prostredníctvom Prevádzkovateľa s objednávkovým formulárom a s úmyslom priamo uzavrieť zmluvu o predaji produktu s predávajúci.
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. V internetovom obchode sú k dispozícii tieto elektronické služby: Objednávkový formulár a Newsletter.
   1. Objednávkový formulár - použitie Objednávkového formulára sa začína okamihom, keď Klient pridá prvý Produkt do elektronického košíka v Internetovom obchode. Objednávka sa uskutoční, keď klient súčasne vykoná dva následné kroky - (1) po vyplnení objednávkového formulára a (2) po kliknutí na políčko „Potvrdiť nákup“ na stránke Internetového obchodu po vyplnení objednávkového formulára - do tejto chvíle existuje možnosť individuálnej modifikácie zavedených údajov (postupujte podľa zobrazených pokynov a informácií dostupných na stránke Internetový obchod). Klient musí v objednávkovom formulári uviesť tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa (ulica, číslo domu / apartmán, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), elektronická pošta, telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: Produkt / s, počet Produktov, miesto a spôsob dodania Produktov, spôsob platby. Objednávkový formulár nepredpokladá možnosť pomenovať mená klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, a ich čísla NIP; v prípade, že takíto klienti podajú objednávkový formulár, údaje vrátane mena klienta a NIP by sa mali doplniť prostredníctvom kontaktného formulára, aby bolo možné vystaviť príslušnú faktúru s DPH.
    1. Elektronický servis - objednávkový formulár je poskytovaný bezplatne a má jedinečný charakter a končí okamihom uskutočnenia objednávky prostredníctvom tohto formulára alebo okamihom predchádzajúceho zastavenia vykonania objednávky a s podporou klienta.
   2. Informačný bulletin - používanie spravodajcu nastane po poskytnutí elektronickej pošty, do ktorej sa majú zasielať následné vydania spravodajcu, v špecifickom poli objednávkového formulára a pri poskytovaní súhlasov na prijímanie takýchto správ, vyžadovaných v tomto formulári
    1. Elektronická služba Newsletter sa poskytuje bezplatne na neobmedzený čas. Klient má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu sa odhlásiť z Newsletteru (rezignácia na Newsletter) kliknutím na príslušný odkaz viditeľný v každom Newsletteri alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
   3. Kontaktný formulár - táto služba umožňuje kontaktovať Prevádzkovateľa a vyžaduje výber predmetu, s ktorým Klient kontaktuje, a poskytnutie elektronickej pošty, prostredníctvom ktorej môže Prevádzkovateľ alebo Predávajúci kontaktovať Klienta. Formulár tiež umožňuje širší opis dôvodu kontaktu (vrátane napríklad vyhlásenia alebo položenia otázky) a pridanie príloh.
    1. Elektronická služba kontaktného formulára je poskytovaná bezplatne a má jedinečný charakter a končí okamihom kliknutia na ikonu „Odoslať“ alebo okamihom predchádzajúceho zastavenia používania tohto formulára klientom.
  2. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu s teleinformatickým systémom, ktorý poskytovateľ služieb používa: (1) počítač, laptop alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) Internetový prehliadač: Mozilla Firefox vo verzii 17.0 a vyššej, Internet Explorer vo verzii 10.0 a vyššej, Opera vo verzii 12.0 a vyššej, Google Chrome vo verzii 23.0. a vyššie, Safari vo verzii 5.0 a vyššej, Microsoft Edge vo verzii 25.10586.0.0 a vyššej; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768; (5) prepnutie v internetovom prehliadači možnosť ukladať súbory cookie a obsluhovať Javascript.
  3. Klient je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi a dobrými zvyklosťami, berúc do úvahy rešpektovanie osobných práv a autorských práv a duševného vlastníctva Príjemcu a tretích osôb. Klient je povinný uviesť údaje v súlade so skutočným stavom. Klientovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah.
  4. Spôsob vybavovania sťažností týkajúcich sa elektronických služieb:
   1. Sťažnosti spojené s poskytovaním elektronických služieb poskytovateľom služieb a ďalšie sťažnosti súvisiace s prevádzkou internetového obchodu (okrem postupu vybavovania reklamácie produktu, ktorý je uvedený v bode 6 nariadenia) môže klient podávať prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktný formulár.
  5. Odporúča sa, aby klient v opise reklamácie uviedol tieto informácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum nedodržania; (2) pohľadávky klienta; a (3) kontaktné údaje sťažovateľa; (4) poradové číslo - uľahčí kontrolu sťažnosti poskytovateľom služieb. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaniami a nemajú vplyv na účinnosť podaných sťažností inak ako v odporúčanom opise.
  6. Odpoveď Poskytovateľa služieb na sťažnosť nastane okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní od podania sťažnosti.
 3. PODMIENKY PODPÍSANIA KÚPNEJ ZMLUVY

  1. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi klientom a predávajúcim dochádza spôsobom uvedeným v bode 3 predpisov.
  2. Cena produktu v príslušnej mene bude viditeľná na webovej stránke internetového obchodu a zahŕňa dane. Klient je informovaný na stránkach Internetového obchodu o cene a daniach za Produkt, ktorý je predmetom Objednávky (tiež poplatky za dopravu, poskytnutie a poštovné) ao ďalších nákladoch, a ak nie je možné zistiť výška poplatkov - o povinnosti zaplatiť - v okamihu uskutočnenia objednávky, a to aj v okamihu, keď klient prehlási svoj úmysel byť viazaný kúpnou zmluvou.
  3. Informácie obsiahnuté na všetkých stránkach internetového obchodu nepredstavujú ponuku podľa čl. 1 občianskeho zákonníka, ale iba výzva na uzavretie kúpnej zmluvy.
  4. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy v internetovom obchode s objednávkovým formulárom
   1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi klientom a predávajúcim dochádza po predchádzajúcom zadaní objednávok klientom v internetovom obchode, v súlade s bodom 2.1.1 nariadenia, potvrdením prevádzkovateľa o jeho prijatí na dokončenie a po akceptovaní ustanovenia nariadení.
   2. Po vykonaní Objednávky Prevádzkovateľ okamžite potvrdí jej prijatie a potom akceptuje Objednávku na dokončenie Predajcom. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej akceptovanie na dokončenie nastáva zaslaním Prevádzkovateľa príslušným e-mailom Klientovi na adresu uvedenú Klientom pri uskutočňovaní Objednávky, ktorá obsahuje aspoň Vyhlásenia Predávajúceho o prijatí Objednávky, jej prijatie a potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy. V momente, keď Klient dostane vyššie uvedený e-mail, je uzatvorená Kúpna zmluva medzi Klientom a Predávajúcim.
  5. K uloženiu, zabezpečeniu a poskytnutiu obsahu uzavretej kúpnej zmluvy klientovi dochádza (1) poskytnutím týchto predpisov na internetovej stránke klienta a (2) zaslaním e-mailu klientovi, ako je uvedené v bode 3.4.2. , predpisov. Obsah kúpnej zmluvy je navyše uložený a zabezpečený v IT systéme internetového obchodu predávajúceho
  6. Nariadenie je dostupné na internetovej stránke Internetového obchodu, Prevádzkovateľ ho však na žiadosť Klienta poskytuje aj spôsobom, ktorý mu umožní získať, reprodukovať a zaznamenať obsah jeho odoslaním vo formáte PDF do elektronickej podoby. mail označený klientom. Dokument vo formáte PDF je možné prečítať prostredníctvom príslušnej aplikácie, napríklad Adobe® Reader, ktorú je možné bezplatne zhromaždiť na www.adobe.com. Zároveň je Klientovi poskytnutá Regulácia na stiahnutie vo formáte PDF z Internetového obchodu pri vykonávaní Objednávok.
 4. PLATOBNÉ METÓDY A TERMÍNY PRI KÚPE PRODUKTU

  1. Všetky platby na účet kúpnej zmluvy inkasuje prevádzkovateľ v mene a na účet predávajúceho. Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi nasledujúce spôsoby platby na účet kúpnej zmluvy:
   1. platba v hotovosti pri prijatí balíka.
   2. elektronické platby a platby kartou prostredníctvom systémov GoPay.
    1. Transakcie uskutočňované elektronicky a kartou sú zúčtované v súlade s výberom klienta prostredníctvom GoPay. Elektronické platby a platby kartou sú obsluhované:
     1. GoPay - spoločnosť GOPAY s.r.o . Plana 67, 370 01 Plana, Republika Czeska, Reg. Nr.: 26046768. The company is incorporated in the Commercial Register kept by the Regional Court in České Budějovice, Section C, Entry 11030.
  2. Termín platby:
   1. V prípade, že sa klient rozhodne platiť bankovým prevodom, elektronickými platbami alebo kartou, je povinný vykonať platbu do 7 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
   2. V prípade, že sa Klient rozhodne zaplatiť na potvrdenke, je povinný zaplatiť na potvrdenke.
 5. NÁKLADY, TERMÍNY A METÓDY DORUČENIA

  1. Dodanie produktu je k dispozícii na území Európskej únie.
  2. Dodanie produktu klientovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva nestanovuje inak. Náklady na Dodanie Produktu (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby) sú uvedené Klientovi na stránkach Internetového obchodu, v informačnej záložke o nákladoch na doručenie a pri vykonávaní Objednávky, a to aj v okamihu, keď Klient vyjadruje svoj úmysel byť viazaný kúpnou zmluvou.
  3. Predávajúci poskytuje klientovi tieto spôsoby dodania alebo prijatia produktu:
   1. kuriérom alebo
   2. kuriérom zaplateným pri dodaní.
  4. Čas dodania produktu klientovi je 7 pracovných dní, pokiaľ v danom popise produktu nie je uvedené kratšie obdobie alebo ak bola pri objednávke uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi dodacími podmienkami je dodacia lehota najdlhšou poskytnutou lehotou, ale nesmie prekročiť 7 Pracovných dní. Začiatok obdobia dodania produktu klientovi sa počíta takto:
   1. V prípade, že si Klient zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickými platbami alebo platobnou kartou - od okamihu pripísania prostriedkov na bankový účet alebo zúčtovací účet Prevádzkovateľa.
   2. V prípade, že si klient zvolí platbu na dobierku - od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy.
 6. REKLAMÁCIE PRODUKTOV

  1. Základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ak má predávaný produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruku), sú uvedené v všeobecne záväzných právnych predpisoch, najmä v občianskom zákonníku (článok 556-576 občianskeho zákonníka).
  2. Predávajúci je povinný poskytnúť Klientovi Produkt bez vád. Podrobné informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady produktu a práva klienta sú uvedené na internetovej stránke Internetového obchodu v záložke týkajúcej sa reklamácií.
  3. Klient by mal podať reklamáciu Prevádzkovateľovi. Sťažnosť možno podať elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára.
  4. Odporúča sa, aby klient v opise reklamácie uviedol tieto informácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa subjektu reklamácie, najmä druh a dátum vady; (2) tvrdenie o spôsobe, ako je výrobok v súlade s kúpnou zmluvou alebo vyhlásením o znížení ceny alebo o odstúpení od kúpnej zmluvy; (3) kontaktné údaje sťažovateľa a (4) číslo objednávky - uľahčí a zrýchli kontrolu sťažnosti predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaniami a nemajú vplyv na účinnosť podaných sťažností inak ako v odporúčanom opise.
  5. Predávajúci na sťažnosť klienta odpovie okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní od podania reklamácie. Predávajúci bude individuálne informovať klienta o spôsobe riešenia reklamácie individuálne, alebo to urobí prostredníctvom Prevádzkovateľa. Ak Klient, ktorý je spotrebiteľom, požadoval výmenu vecí alebo odstránenie vady alebo urobil vyhlásenie o znížení ceny, určil sumu, o ktorú sa má cena znížiť, a Predávajúci neodpovedal na nárok do 14 kalendárnych dní sa považuje za dôvodný.
  6. Klient, ktorý uplatňuje práva na záruku, je povinný dodať chybný Produkt na túto adresu: 590 Kingston Road, Londýn, SW20 8DN, Veľká Británia. V prípade Klienta, ktorý je spotrebiteľom, náklady na poskytnutie Produktu znáša Predávajúci, v prípade Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, náklady na doručenie znáša Klien
 7. ŠPECIÁLNA ZÁRUKA SPOKOJNOSTI

  1. Predávajúci poskytuje osobitnú záruku spokojnosti, ktorá spočíva v tom, že v prípade, že klient nie je spokojný s produktom, má právo podať ponuku na ukončenie kúpnej zmluvy. V prípade, že sa kúpna zmluva vzťahovala na viac ako jeden produkt a klient je oprávnený použiť špeciálnu záruku spokojnosti iba s odkazom na určité výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, bude ponuka ukončenia kúpnej zmluvy iba čiastočná a bude sa vzťahovať iba na k takým istým Výrobkom.
  2. Klient uvedený v bode 7.1. budú mať nárok na použitie Osobitnej spokojnosti so zárukou do 21 dní odo dňa uvedeného v bode 5.4 nariadenia.
  3. Klient uvedený v bode 7.1. bude mať právo používať Špeciálnu záruku spokojnosti iba raz s odkazom na všetky ponúkané produkty. Osobitná záruka spokojnosti sa týka iba prvej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bol daný produkt, a nevzťahuje sa na každú ďalšiu kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je takýto produkt.
  4. Klient uvedený v bode 7.1. bude oprávnený používať Osobitnú záruku spokojnosti iba v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:
   1. Klient použil Produkt najmenej raz;
   2. Klient používal Produkt v súlade s pokynmi na použitie, ktoré sú k nemu pripojené, a najmä neprekročil odporúčané dávky Produktu,
  5. V prípade použitia Osobitnej záruky spokojnosti Klient uvedený v bode 7.1. by mala:
   1. prostredníctvom kontaktného formulára predložiť príslušné vyhlásenie o úmysle použiť osobitnú záruku spokojnosti,
   2. prostredníctvom kontaktného formulára uveďte tieto údaje: číslo objednávky, meno a priezvisko, ulicu a číslo domu, mesto, poštové smerovacie číslo, telefónne číslo poskytnuté pri objednávke, číslo bankového účtu, počet zakúpených balíkov, celkovú sumu nákupu, dátum dodanie, dátum objednávky, hmotnosť pred ošetrením, hmotnosť po ošetrení, počet kalórií odobratých za deň, množstvo tekutín odobratých za deň, popis použitia produktu, pozorované účinky doplnku Len predloženie všetkých vyššie uvedených tvrdení a ukončenie aktivít bude rovnocenné s predložením ponuky na ukončenie kúpnej zmluvy.
  6. Prevádzkovateľ do 30 dní od podania výpisov a poskytnutia údajov uvedených v bode 7.5 zanalyzuje zaslanú ponuku a údaje a informuje klienta o jeho prijatí alebo odmietnutí.
  7. V prípade, že Klient použije Osobitnú záruku spokojnosti, Predávajúci vráti Klientovi cenu tohto Produktu, avšak bez nákladov na dodanie Produktu. V prípade, ak je Klient uvedený v bode 7.1. na základe jednej kúpnej zmluvy kúpil viac ako jednu položku produktu, potom mu predávajúci vráti iba cenu jednej položky produktu. K vráteniu ceny dôjde do 14 dní od informovania klienta o prijatí ponuky kúpnej zmluvy.
  8. Ustanovenia tohto bodu sa netýkajú ani nemenia ustanovenia zákona alebo ustanovenia nariadení týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady týchto vecí.
 8. METÓDY, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤMI REVÍZIE SŤAŽNOSTÍ A REKLAMÁRNYCH PRÁV A PRAVIDIEL PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

  1. Podrobné informácie týkajúce sa možnosti použitia mimosúdnych metód preskúmania sťažností zo strany klienta a uplatňovania nárokov a pravidiel prístupu k postupom sú k dispozícii na webovej stránke Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov:Odkaz.
  2. Predseda Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov má aj telefonickú podporu: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomnú adresu: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Úlohou tohto úradu je okrem iného poskytovať podporu spotrebiteľom vo veciach týkajúcich sa mimosúdneho preskúmania spotrebiteľských sporov.
  3. Spotrebiteľ má k dispozícii tieto metódy výberu vzorky na použitie mimosúdnych metód preskúmania sťažností a uplatnenia nárokov: (1) návrh na preskúmanie sporu na stáleho spotrebiteľského súdneho dvora (viac informácií na: http: // www. spsk.wiih.org.pl/); (2) návrh na mimosúdne riešenie sporu okresnému inšpektorovi obchodnej inšpekcie (viac informácií na webovej stránke príslušného inšpektora pre okres, v ktorom predávajúci podniká); a (3) podpora hovorcu poviat (komunálnych) spotrebiteľských alebo sociálnych organizácií, ktorých štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľov (okrem iného Federácia spotrebiteľov, Asociácia poľských spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje okrem iného prostredníctvom e-mailu na adrese: porady@dlakonsumentow.pl a na helpdesku pre spotrebiteľov: 801 440 220 (informačná linka v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, platba za pripojenie na základe tarifa prevádzkovateľa).
  4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/... je k dispozícii platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma RSO). Platforma ODR predstavuje interaktívnu a viacjazyčnú webovú stránku s komplexnými službami pre spotrebiteľov a podnikateľov zameraných na mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z dohody o internetovom predaji alebo dohody o poskytovaní služieb (viac informácií na webovej stránke platformy). alebo na internetovej adrese Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: odkaz).
 9. PRÁVO DOHODY O DOHODE

  1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel dohodu na diaľku, sa môže vzdať dohody do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodov a bez znášania nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v bode 9.8 nariadenia. Na dodržanie termínu stačí zaslať vyhlásenie pred vypršaním jeho platnosti. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy by malo byť predložené Predávajúcemu priamo alebo prostredníctvom Prevádzkovateľa. Vyhlásenie možno podať napríklad:
   1. písomne ​​na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v Predpisoch o zavedení; alebo
   2. elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára.
  2. Vzor výpovede o odstúpení od zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu o právach spotrebiteľa a okrem toho je k dispozícii v bode 11 Nariadenia a na internetovej stránke Internetového obchodu v záložke týkajúcej sa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže tento formulár použiť, nie je však povinný.
  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa začína:
   1. pre dohodu, na základe ktorej Predávajúci vydáva Produkt a je povinný previesť naň vlastnícke právo (napríklad Kúpna zmluva) - od okamihu prevzatia Produktu do vlastníctva spotrebiteľa alebo ním určenej tretej strany , iný ako dopravca av prípade dohody, ktorá: (1) sa vzťahuje na veľa Produktov, ktoré sa dodávajú osobitne, v dávkach alebo v častiach - od okamihu prevzatia posledného Produktu na vlastnú spotrebu, šarže alebo časti (2) ) spočíva v pravidelnom poskytovaní Produktov v stanovenom čase - od okamihu prevzatia prvého z Produktu do vlastníctva.
   2. pre ďalšie dohody - od dátumu uzavretia dohody.
  4. V prípade vzdania sa dohody uzatvorenej na diaľku sa dohoda považuje za neuzatvorenú.
  5. Predávajúci je povinný vrátiť sa spotrebiteľovi okamžite, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré uhradil, vrátane nákladov na dodanie produktu (s výnimkou pre ďalšie náklady, ktoré vyplývajú z výberu dodávaného zákazníkom, odlišného od najlacnejšieho spôsobu dodania, ktorý je k dispozícii v internetovom obchode). Predajca vráti platbu pomocou rovnakého spôsobu platby ako spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia, ktorý nespôsobuje žiadne náklady. Ak Predajca nenavrhol, aby si Produkt vyzdvihol sám od spotrebiteľa, môže počkať s vrátením platieb obdržaných od spotrebiteľa až do okamihu prijatia Produktu alebo poskytnutím dôkazu o zaslaní spotrebiteľom, podľa toho, ktorý vyskytuje sa skôr
  6. Spotrebiteľ je povinný vrátiť Produkt Predávajúcemu okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní od okamihu, keď sa odstúpil od zmluvy, alebo ho poskytnúť osobe oprávnenej Predávajúcim na prevzatie, pokiaľ Predajca navrhol, aby dostal Produkt sám. Aby sa dodržal konečný termín, stačí produkt odoslať späť skôr, ako vyprší jeho platnosť. Spotrebiteľ môže vrátiť Produkt na túto adresu: 590 Kingston Road, Londýn, SW20 8DN, Veľká Británia
  7. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Produktu, ak vyplýva z jeho používania spôsobom, ktorý presahuje metódu potrebnú na rozpoznanie povahy, vlastností a fungovania Produktu.
  8. Možné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť:
   1. Ak si spotrebiteľ v internetovom obchode zvolil iný spôsob dodania produktu, ako je najlacnejší, bežný spôsob doručenia, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi náklady, ktoré mu vznikli, dodatočne.
   2. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie produktu.
   3. V prípade Produktu, ktorý je službou, ktorej dokončenie - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - sa začalo pred uplynutím času na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy. Čiastka, ktorá sa má zaplatiť, sa vypočíta úmerne k rozsahu splneného protiplnenia, pričom sa zohľadní cena dohodnutá v dohode alebo odmena. Ak je cena alebo odmena nadmerná, základom pre výpočet sumy je trhová hodnota splnenej protihodnoty.
  9. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku neslúži spotrebiteľovi s odkazom na tieto dohody:
   1. (1) poskytovanie služieb, ak predávajúci poskytol službu úplne na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa a klient bol pred protihodnotou upovedomený, že po jej splnení predávajúcim by stratil právo odstúpiť od zmluvy; (2) v ktorom cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nie je schopný kontrolovať a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorom je predmetom protihodnoty neprodukovaný produkt vyrobený na základe špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci jeho individualizovaným potrebám; (4) v ktorom je predmetom protihodnoty Produkt náchylný k rýchlej chorobe alebo s krátkym dátumom spotreby pred dátumom; (5) v ktorom je predmetom posudzovania výrobok poskytnutý v zapečatenom obale, ktorý sa po otvorení nemôže vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal otvorený po poskytnutí; (6) v ktorých sú predmetom protihodnoty výrobky, ktoré sa po dodaní, vzhľadom na svoju povahu, stávajú trvalo spojenými s inými vecami; (7) v ktorom sú predmetom odplaty alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktorých poskytovanie môže nastať až po uplynutí 30 dní a ktorých hodnota závisí od kolísania trhu , nad ktorými Predajca nemá kontrolu; (8) v ktorých spotrebiteľ výslovne požadoval, aby ho predávajúci navštívil, aby vykonal neodkladnú opravu alebo údržbu; ak predávajúci dodatočne poskytuje iné služby ako vyššie uvedené, ktoré spotrebiteľ požadoval, alebo ak predávajúci poskytuje iné výrobky ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby s ohľadom na ďalšie služby alebo výrobky; (9) v ktorom je predmetom úhrady zvukový záznam alebo vizuálny záznam alebo počítačový softvér poskytnutý v zapečatenom obale, ak bol obal otvorený po doručení; (10) poskytovanie časopisov, periodík alebo časopisov, s výnimkou predplatnej zmluvy; 11. uzavreté prostredníctvom verejnej dražby; (12) na poskytovanie služieb v rozsahu ubytovania na iné účely ako na bývanie, prepravu vecí, prenájom automobilov, stravovanie potravinami, služby spojené s relaxačnými, zábavnými, športovými a kultúrnymi podujatiami, ak dohoda upresňuje dátum alebo obdobie. poskytovania služby; (13) za poskytnutie digitálneho obsahu, ktorý sa neuchováva na materiálnom nosiči, ak sa plnenie protiplnenia začalo výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po jeho informovaní predávajúcim o strata práva odstúpiť od dohody.
 10. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKOV

  1. Tento bod nariadení a jeho ustanovenia sa týkajú iba klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
  2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s klientom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Vyhlásenie v tomto rozsahu môže predložiť aj Prevádzkovateľ. V takom prípade môže dôjsť k odstúpeniu od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a nevzniká v súvislosti s predávajúcim nároky.
  3. V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je Predávajúci oprávnený obmedziť dostupné spôsoby platby a tiež požadovať uskutočnenie predčasnej platby v plnej výške alebo čiastočne, nezávisle od spôsobu platby, ktorý si Klient zvolil, a od skutočnosti, že vstúpil do zmluvy. do kúpnej zmluvy.
  4. Klient, ktorý nie je spotrebiteľom, v okamihu vydania Produktu Predávajúcemu dopravcovi získa výhody a poplatky spojené s Výrobkom a nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia Produktu. V takom prípade predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie produktu, ku ktorému došlo od okamihu prevzatia na prepravu až po jeho vydanie klientovi a za oneskorenie v balíkovej preprave.
  5. V prípade, ak je Produkt zasielaný Klientovi prostredníctvom dopravcu, je Klient, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný skontrolovať zásielku v čase a spôsobom predpokladaným pre zásielky tohto typu. Ak uvedie, že počas prepravy došlo k poškodeniu alebo strate časti produktu, je povinný vykonať všetky ďalšie činnosti nevyhnutné na preukázanie zodpovednosti dopravcu.
  6. V súlade s čl. 558 ods. 1 občianskeho zákonníka je vylúčená zodpovednosť predávajúceho za záruku za výrobok voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.
  7. V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa Poskytovateľ služieb môže s okamžitou účinnosťou vzdať dohody o poskytovaní elektronických služieb zaslaním príslušného vyhlásenia Klientovi.
  8. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb alebo Predávajúceho vo vzťahu k Klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ, je obmedzená - v rámci jediného nároku, ako aj za všetky nároky v sume - do výšky zaplatenej ceny a nákladov na dodanie na základe kúpnej zmluvy, ale najviac do výšky tisíc PLN. Poskytovateľ služieb / predávajúci znáša zodpovednosť vo vzťahu k klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, iba za typické škody predvídateľné v okamihu uzavretia zmluvy a nenesie zodpovednosť za stratu zisku v súvislosti s klientom, ktorý nie je spotrebiteľom. spotrebiteľ.
  9. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť medzi predávajúcim alebo poskytovateľom služieb a klientom, ktorý nie je spotrebiteľom, sú predmetom súdneho konania v obvode sídla predávajúceho / poskytovateľa služieb v prípade sporu s predávajúcim, alebo Poskytovateľa služieb, v prípade sporu s Poskytovateľom služby.
 11. KONEČNÉ ROZHODNUTIE

  1. Otázky súvisiace s ochranou osobných údajov sú upravené v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na internetovej stránke Prevádzkovateľa uvedených v úvode nariadenia.
  2. Dohody uzatvorené internetovým obchodom sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
  3. Zmena predpisov:
   1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie nariadenia z dôležitých dôvodov: zmena ustanovení zákona; zmena spôsobov platby a dodávok - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú dokončenie ustanovení týchto predpisov.
   2. V prípade uzatvárania dohôd na základe tohto poriadku, ktoré majú trvalý charakter, je pre klienta záväzný predpis, ak sú splnené požiadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] Občianskeho zákonníka, a to konkrétne, že Klient bol o zmenách riadne informovaný a nevzdal sa dohody do 14 kalendárnych dní odo dňa výpovede. V prípade, že výsledkom zmeny Pravidiel bude zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie súčasných poplatkov, Klient, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
   3. V prípade, že sa na základe týchto Predpisov uzavrú dohody inej povahy ako trvalé dohody (ako napríklad Kúpna zmluva), zmeny Predstavenstva nijakým spôsobom neporušia nadobudnuté práva Klientov, ktorí sú spotrebiteľmi pred dátumom vymáhania. zmien Predpisov, najmä zmien Predpisov, nemá vplyv na zadané Objednávky a už uzatvorené alebo realizované Kúpne zmluvy.
  4. V záležitostiach neupravených v tomto poriadku sa uplatňujú všeobecne záväzné ustanovenia poľského práva, najmä: občiansky zákonník; zákon o elektronickom poskytovaní služieb z 18. júla 2002 (J. zákon č. 2002, položka 1204, so zmenami a doplneniami); pre kúpne zmluvy uzavreté do 24. decembra 2014 s klientmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o ochrane určitých práv spotrebiteľov ao zodpovednosti za škody spôsobené takým škodlivým produktom z 2. marca 2000 (J. z roku 2000 č. 22 položka 271 v znení neskorších predpisov) a zákon o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene Občianskeho zákonníka z 27. júla 2002 (zákon č. 141 z roku 2002 č. 141 položka 1176); pre kúpne zmluvy uzatvorené do 25. decembra 2014 s klientmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 ( 2014, položka 827, so zmenami a doplneniami); a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne záväzných zákonov.
 12. PRÍLOHY